Anunturi

ROMÂNIA
JUDEŢUL Giurgiu
COMUNA GAISENI
NR.___1141____ DIN 22.09.2017

Anunţ de licitatie:Concesiune domeniu privat

1. Comuna Gaiseni, judetul Giurgiu, strada Principala nr.64 Localitatea Gaiseni, codul fiscal 5123578, telefon 0246259193.e-mail clgaiseni@yahoo.com
2. Obiectul concesiunii; Terenul propus pentru cencesionare face parte din domeniu privat si se afla in extravilanul Comunei Gaiseni, identificat prin Tarlaua 44, si are o suprafata de 85000 mp. Pentru concesionarea terenului neproductiv in scop economic , in suprafata de 85 000 mp se va organiza licitatiei publica;
3. Documentatia de atribuire este compusa din; Caiet sarcini, Instructiuni pentru ofertanti privind organizarea si desfasurarea procedurii de concesionare, Informatii referitoare la clauzele contractuale obligatorii.
3.1. Persoanele interesate sa participe la licitatie se pot adresa Primariei Comunei Gaiseni pentru a intra in posesia unui exemplar din documentatia de atribuire.
4. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 07.10.2017
5. Informatii privind oferta:
5.1. data limita de depunere a ofertelor: 13.10.2017, ora 15.00;
5.2. adresa la care trebuie depuse ofertele: Primaria Comunei Gaiseni, localitatea Gaiseni, judetul Giurgiu, Birou secretariat.
5.3. numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: un exemplar.
5.4. data si locul in care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor:Data: 16.10.2017, ora 11.00 , Sala de sedinte a Consiliului Local, Primaria Gaiseni , Localitatea Gaiseni, Judetul Giurgiu.
6. Instanta competenta pentru solutionarea litigiilor: Judecatoria Bolintin Vale , judetul Giurgiu, Strada Republicii, Tel 0246270867, Fax. 0346818893, e-mail jud-bilintin@just.ro.
7. Fiecare participant poate depune doar o singura oferta.

Powered by WordPress | Designed by: Premium WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Bromoney and Wordpress Themes